Semalt - Yzky maglumatlar bilen arka baglanyşyk profiliňizi ýazmagyň ýollary

Google birnäçe aý bäri arka baglanyşyklarynyň ähmiýeti barada ulanyjylaryny täzeläp gelýär, ýöne arka baglanyşyklaryň gözleg motory reýtinginiň üstünlikli bolmagy üçin açardygyny bilýäris. Google, Bing we Yahoo web sahypalarynyň we bloglaryň ähmiýetini kesgitlemäge kömek edýärler. Köp adam gelýänleri gyzyklandyrmak üçin işjeň aktiw baglanyşyklary ulanmak ýa-da ulanmazlyk barada jedel edýär we arka baglanyşyklar size ýokary hilli web trafigini üpjün edip biler. Mundan başga-da, sahypaňyzyň bar bolan baglanyşyklaryna gözegçilik etmäge we optimizirlemäge kömek edýär.

Arka baglanyşyk maglumatlary we gözleg maglumatlary birleşdirmegiň näme üçin zerurdygyna düşünmek üçin birnäçe nokady barlap göreliň. Bu, web sahypalarymyzyň gözleg motory derejesini nädip ýokarlandyrmalydygyny we internetdäki bahasyny ýokarlandyrmak üçin haýsy çäreleri görmelidigine düşünmäge kömek eder.

Bu ýerde Semalt-dan ýokary derejeli hünärmen Igor Gamanenko, arka baglanyşyk profiliňizi gözleg maglumatlary bilen ýazmagyň usullaryny ara alyp maslahatlaşýar.

1. Arka baglanyşyklar bilen döwülen sahypalar

Döwülen sahypalar we arka baglanyşyk hasabatlary bilen, arka baglanyşyklary bilen ýalňyşlyk bolan sahypalary aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz we 4xx we 5xx ýalňyşlyklaryna gaýdyp bilersiňiz. Bu meseleden gaça durmak isleseňiz, arka baglanyşyklaryňyzy dürli bölümlere bölmeli. Ativea-da bolmasa, sahypalary 200 statusyna dikeldip ýa-da olaryň ýagdaýyny 301-e täzeläp bilersiňiz. Başga bir usul, olary beýleki peýdaly we degişli sahypalara ýa-da makalalara gönükdirip bilersiňiz.

2. Yzky baglanyşyklar bilen indekslenmedik sahypalar

Arka baglanyşyklary bolan indekslenmedik sahypalaryň hemmesini dogry abatlamaly. Ulanyjylary 200 ýalňyşlyga gaýtaryp berýän sahypalary kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Bu mesele ýüze çyksa, sahypalaryňyz indekslenmez we web sahypaňyzyň gözleg motory reýtingini gowulaşdyryp bilmersiňiz. Sahypalaryňyzyň hemmesiniň gözleg motorlary tarapyndan açylmagyny isleseňiz, indekslenmedik meseläni mümkin boldugyça gysga wagtda düzetmeli.

3. URL-leri arka baglanyşyklar bilen gönükdirmek

Web sahypalary ýerleşişini we mazmunyny wagt bilen üýtgedýär, URL-ni we arhitekturasyny häzirki tendensiýa görä üýtgedip bilersiňiz. 301 ýalňyşlygy görkezýän bolsa, gözleg motorlary web sahypaňyzy şol ýalňyşlyk aýrylýança indekslemegine ýol bermeli däl. Gaýtadan gönükdirme sahypasy bilen baglanyşyk möhüm mesele däl, ýöne degişli diňleýjileri nyşana almak üçin sazlamalaryny gözden geçirip we üýtgedip bilersiňiz. Gözleg motorynyň netijelerinde gowulaşmak mümkinçiligiňizi artdyrmak üçin labyr tekstini ulandygyňyza göz ýetiriň.

4. Yzky baglanyşyklar bilen ýetim sahypalar

Petim sahypalar sahypaňyza köp traffik döredip biler, emma web ussatlary köplenç olary ýatdan çykarýarlar we girýänlere saýtda erbet tejribe berýär. Petim sahypalary arka baglanyşyklary bilen birin-birin gözden geçirmeli, sahypalaryň hemmesiniň diňleýjilere baha berýändigine göz ýetiriň.

5. Yzky baglanyşyklar bilen URL-e rugsat bermäň

Käbir arka baglanyşyklary bolan rugsat berilmedik URL-leriň hemmesi robots.txt faýlynda görkezilen sahypalary görkezýär. Bu meseläni döredýän sahypalar, gelýänleriň sanyny ep-esli derejede azaldyp, kynçylyk döredip biler. Sahypalary robots.txt faýlyňyzdan aýyrmak bilen gözlenmegine rugsat bermeli.

6. Yzky baglanyşyklar bilen Meta Nofollow sahypasy

“Meta Nofollow” -yň “Backlink” hasabatynda sahypalary meta bellikleri bolmadyk we kesgitläp bilersiňiz we olardaky ýalňyşlyklary görkezip bilersiňiz. Meseläni web sahypaňyzdan gereksiz bellikleri aýyrmak arkaly çözüp bilersiňiz. Sahypaňyzyň umumy işleýşini we görnüşini gowulandyrmak üçin laýyk bir plugin gurmagy göz öňünde tutuň.

mass gmail